Skollagen inkludering

Integrerade elever grundsärskola

I en mycket läst artikel av Nilholm och Alm undersökte de båda forskarna hur lärare bar sig åt för att få nå inkludering. En klass valdes ut utifrån resultat i en pilotstudie. I pilotstudien ingick åtta klasser som hade rykte om sig att vara inkluderande. Sex strategier för inkludering.

Anpassad grundskola

  Lundqvist analyserade och kategoriserade också samtliga förskolor, förskoleklasser, fritidshem och förstaklasser utifrån i vilken utsträckning de var inkluderande eller segregerande. Kategorierna var full inkludering, deltidsinkludering, integrerade aktiviteter och segregering.

Beslut om integrerad elev

 • Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Förordningar är ytterligare bestämmelser i skolfrågor från regeringen.
 • Spsm

  SFS nr: Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet Utfärdad: Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext.


 • Särskoleintegrerad elev
  1. Skollagen integrerade elever

  I den Allmänna kommentaren nr 4 om rätten till en inkluderande utbildning ges rekommendationer om hur inkludering kan tolkas och tillämpas inom utbildningen. Skollagen är tydlig Utbildningar inom skolväsendet ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande.


 • Beslut om integrerad elev
 • Särskoleintegrerad elev

  Inkluderande lektionsarbete svårt men möjligt. Lärare förväntas planera för en inkluderande undervisning som omfattar alla elever, överallt och hela tiden. Detta kräver ett nytänkande kring lektionsplanering och samverkan med kollegor. Den här artikeln presenterar resultat av forskning.
 • skollagen inkludering


 • Särskoleelever i vanliga grundskoleklasser

  4 Inkludering – stärkt ställning för alla? 43 3 Inkluderande undervisning och "Utbildning för Alla" 45 1 Verktyg för utbildningsplanerare och beslutsfattare – Reflexion och reformering 46 2 Checklista över åtgärder för inkludering 48 3 Strategisk planering för inkludering Checklista 49 Milleniemålen 56 EFA-målen

  Omvänd integrering i grundsärskolan

  I nya skollagen och läroplanen är det ännu tydligare att inkludering är det förhållningssätt som eftersträvas, numera står det till och med uttryckt att skolan ska undvika särlösningar. Det finns ingen forskning som stöder till exempel mindre grupper utanför det reguljära klassrummet som ett effektivt sätt att ge stöd.

  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3