Partiell hävning företagsnamn

Av lagrummet följer att en

Ansökan om administrativ hävning av företagsnamn, nr (50 kB) Möjligheten att häva ett företagsnamn gäller alla företags- och föreningsformer som vi registrerar. Det här gäller företagsnamnet, det särskilda företagsnamnet och företagsnamnet på främmande språk.


› patentochmarknadsoverdomstolen › avgoranden.

PMD avslog emellertid yrkandet med den sammanfattande motiveringen att det inte förelåg någon förväxlingsrisk mellan vare sig företagsnamnen eller mellan Cura of Sweden AB och EU-varumärket. Efter överklagande av Care of Sweden AB till Patent- och marknadsöver­domstolen har domstolen fastställt PMD:s domslut med motiveringen att.

 • Skulle anses uppfyllt eftersom

 • Skulle anses uppfyllt eftersom

 • Använd den här blanketten när du ska ansöka om administrativ hävning av ett företagsnamn. Du kan bara häva företagsnamn som finns registrerade hos Bolagsverket. Mer information hittar du på Du måste skicka in en ansökan för varje företagsnamn du vill häva och att varje ansökan ska.
 • partiell hävning företagsnamn
 • I detta sammanhang är det

  företagsnamn endast för viss del av dess verksamhet (angående partiell hävning av företagsnamn, se prop. / s. f. och prop. / s. ). Till ett aktiebolags förvaltning i vidsträckt mening kan hänföras alla beslut och åtgärder i bolaget. Med vissa undantag gäller det såväl beslut och åtgärder av.
 • Regeringen föreslår också en

 • Partiell hävning. 4 § Om

  Det här är ett exempel för ett ärende om administrativ hävning av företagsnamn. Efter de tre inledande stegen finns ett fjärde steg med fyra olika alternativ, beroende på hur företaget agerar.

  Regeringen föreslår också en

  Avtal om partiell hävning. I NJA s. ”Systembolaget”, som rörde klander av en skiljedom, framgår att det i parternas avtal fanns en klausul som medgav partiell hävning. Skiljenämnden (Johnny Herre, Axel Calissendorff och Magnus Andrén) ansåg att Systembolaget hade rätt till partiell hävning.

  I detta sammanhang är det

   hävning av en registrering av ett företagsnamn, eller intrång i ett registrerat företagsnamn. Domstolen ska även underrätta registreringsmyndigheten om en dom i ett mål där det förts en fastställelsetalan avseende ett registrerat företagsnamn.


   Partiell hävning. [K3] 4 §

  Ensamrätten innebär att du som registrerat eller inarbetat ett företagsnamn har rätt att hindra andra från att använda liknande företagsnamn och varumärken inom samma verksamhetsområde. Få skydd genom registrering.

  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3